Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze: Jacek Bednarz

Przewodniczący Zarządu pełni odpowiednio funkcję Przewodniczącego Rady. Reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz, koordynuje, organizuje pracę Zarządu i Rady, podpisuje pisma i prowadzi korespondencje w imieniu Dzielnicy, przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarządu oraz podpisuje ich uchwały. Zaprasza do udziału w posiedzeniach Zarządu osoby, których udział uzna za wskazany.

Nadzoruje sprawy związane z infrastrukturą oraz planowaniem przestrzennym.

Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze: Jacek Młynarz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu pełni odpowiednio funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Nadzoruje sprawy związane z kulturą, promocją, przepływem informacji oraz budżetem obywatelskim. Odpowiada za obsługę i aktualizację stron internetowych Dzielnicy oraz wydawanie "Głosu Podgórza". W powyższym zakresie współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.

​Członek Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze: Tomasz Kołomyjski

Nadzoruje sprawy związane ze sportem, rekreacją, zielenią i  ochroną środowiska. W tym zakresie współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, mieszkańcami, klubami sportowymi oraz z organizacjami pozarządowymi.

​Członek Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze: Teresa Kural

Nadzoruje sprawy społeczne, mieszkaniowe, ochrony zdrowia oraz związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. W tym zakresie współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. 

Skład zarządu

Przewodniczący Zarządu

Jacek Bednarz


Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Jacek Młynarz


Członek Zarządu

Aurelia Czerwińska-Pacura


Członek Zarządu

Teresa Kural


Członek Zarządu

Tomasz Kołomyjski


Dyżury Zarządu

Umawiane telefonicznie 
Aurelia Czerwińska-Pacura
Teresa Kural
Jacek Młynarz

Wtorki  w godz. 10.00 - 13.00
Tomasz Kołomyjski

Czwartki w godz. 9.00 - 10.00
Jacek Bednarz - Przewodniczący


uchwaly zarzadu