Budżet Obywatelski

Partycypacja obywatelska – jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą. To komunikacja obywateli z władzą, która opiera się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji. Budżet obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju. Budżet obywatelski ma charakter procesu - jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

Na co można przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego?

Pieniądze z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć zarówno na inwestycje, jak i na projekty „miękkie", jak np. dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. Ważne by pomysł na projekt mieścił się w ramach zadań znajdujących się w kompetencjach gminy i powiatu. Szczegóły pod linkiem.

Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter dzielnicowy lub ogólnomiejski. Zadania o charakterze ogólnomiejskim realizowane są na podstawie niniejszego regulaminu w ramach środków wyodrębnionych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa oraz wieloletniej prognozie finansowej. Pod pojęciem zadań dzielnicowych rozumie się zadania służące mieszkańcom całej Dzielnicy, realizowane w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic, zgodnie z ich statutami oraz postanowieniami regulaminu BO. Pod pojęciem zadań ogólnomiejskich rozumie się zadania służące mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednej Dzielnicy. Zadania o charakterze ogólnomiejskim realizowane są na podstawie regulaminu BO w ramach środków wyodrębnionych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Zgłaszanie zadań

Propozycje zadań o charakterze dzielnicowym może składać każdy mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy zadanie, który w dniu składania wniosku ukończył 16 lat. Do zgłoszenia zadania o charakterze dzielnicowym wnioskodawca dołącza listę poparcia dla propozycji zadania, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy, którzy ukończyli 16 rok życia. Propozycje zadań o charakterze ogólnomiejskim może składać każdy mieszkaniec, który w dniu składania wniosku ukończył 16 lat. Do zgłoszenia zadania o charakterze ogólnomiejskim wnioskodawca dołącza listę poparcia dla propozycji zadania, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia.

Zgłoszone przez wnioskodawców propozycje zadań do budżetu obywatelskiego podlegają weryfikacji formalnej oraz prawnej. Weryfikacji formalnej dokonuje Zespół ds. budżetu obywatelskiego lub Komisja/Zarząd właściwie miejscowo Rady Dzielnicy. Weryfikacji prawnej dokonują właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne.

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa cyklu jednorocznym lub wieloletnim, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

Głosowanie

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej. Prezydent może wyznaczyć punkty umożliwiające dostęp do głosowania za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, przy czym wykaz tych punktów zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. Prezydent w drodze zarządzenia może dodatkowo wprowadzić głosowanie w formie papierowych.

Pozostałe informacje

Link do mapy Dzielnicy XIII Podgórze wraz z oznaczeniem struktury własności terenu

Miejska strona poświęcona budżetowi obywatelskiemu dostępna jest tutaj.

Edycje BO

budżet obywatelski 2018

budżet obywatelski 2017

budżet obywatelski 2016

udżet obywatelski 2015