baner poglądowy

Kolejne przełużenie terminu składania wniosków do Planu Ogólnego Miasta Krakowa!

Po raz kolejny został wydłużony termin składania wniosków do Planu Ogólnego Miasta Krakowa - tym razem do 30 czerwca 2024 r. 

Rada Dzielnicy XIII w drodze uchwały przyjęła już szereg wniosków, z którymi można zapoznać się pod tym linkiem. Z uwagi na docierające do nas uwagi i prośby mieszkańców planujemy jednak przyjąć jeszcze jedną uchwałę w tej sprawie. W związku z tym zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w kwestiach dotyczących planu ogólnego. Za opracowanie wniosków odpowiada Komisja Planowania Przestrzennego.

Plan ogólny

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 musi zastąpić studium gminne. To efekt ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest uchwalany obowiązkowo dla obszaru całej gminy. W przeciwieństwie do studium, będzie aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia uwzględniane są przy sporządzaniu planu miejscowego oraz będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ten dokument ma być w założeniu bardziej przystępny dla mieszkańców i posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju. Nie będą tu wyznaczane kierunki rozwoju gminy, tak, jak miało to miejsce w studium gminnym, lecz miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne. Katalog możliwych do wyznaczenia stref obejmuje m.in. strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefę wielofunkcyjną z zabudową jednorodzinną, strefę usługową, strefę zieleni i rekreacji, a także komunikacyjną.

W planie określone zostaną gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej w zakresie zapewnienia dostępu do obiektów infrastruktury społecznej, np. do budynku szkoły podstawowej czy obszarów zieleni publicznej.

Co ze studium?

Z uwagi na to, że plan ogólny ma zastąpić studium gminne, Rada Miasta Krakowa uchwałą podjętą w styczniu 2024 r., odstąpiła od sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” i przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego miasta Krakowa.

Wnioski złożone do studium w latach 2018–2020 pozostaną więc bez rozpoznania. Warto dodać, że wszystkie obowiązujące plany miejscowe zachowują moc, a wyznaczone w nich tereny inwestycyjne znajdą odzwierciedlenie w sporządzanym planie ogólnym gminy. Mieszkańcy, którzy składali wnioski do studium kilka lat temu, niestety, muszą to zrobić jeszcze raz. Na ponad 14 tys. wniosków, które wpłynęły do studium, około 80 proc. to były propozycje, aby tereny zielone zostały uwolnione pod inwestycje. Składały je osoby, które na obrzeżach miasta mają tereny rolnicze, zielone i domagają się możliwości, aby na terenach ich nieruchomości można było budować domy jednorodzinne. Z drugiej strony jest grupa osób, które są zainteresowane odrębnym trendem – aby wzrastała liczba terenów zielonych.

Jak złożyć wniosek do planu ogólnego?

Wnioski do planu można skałdać do 26 kwietnia wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii. Formularz jest dostępny na stronie: bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne.

Sporządzanie planu ogólnego miasta Krakowa - prezentacja [pptx].

Kalendarium

10.07.2024, godz. 18.00
Komisja Promocji, Informacji i Kontaktu z Mieszkańcami

10.07.2024, godz. 18.30
Komisja Planowania Przestrzennego

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

25.07.2024, godz. 18.00
Komisja Współpracy z Młodzieżą

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

23.08.2024, godz. 19.00
SESJA RADY DZIELNICY

Dostępność

deklaracja dostępności