Przewodniczący Rady i Zarządu: Szymon Toboła

Przewodniczący Zarządu pełni odpowiednio funkcję Przewodniczącego Rady. Reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz, koordynuje, organizuje pracę Zarządu i Rady, podpisuje pisma i prowadzi korespondencje w imieniu Dzielnicy, przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarządu oraz podpisuje ich uchwały. Zaprasza do udziału w posiedzeniach Zarządu osoby, których udział uzna za wskazany.

Przewodniczący posiada prawo inicjatywy uchwałodawczej w sprawach personalnych określonych statutem. Określa zadania i zakres kompetencji pozostałym członkom Zarządu. Określa również bieżące zadania konieczne do zapewnienia funkcjonowania biura Dzielnicy. Przewodniczący ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosowania, w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach komisji Rady Miasta. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującym funkcjonariuszom publicznym.

Współpracuje z komisjami:

Zarząd

Przewodniczący Zarządu

Szymon Toboła


Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Tomasz Kołomyjski


Członek Zarządu

Katarzyna Lasota


Członek Zarządu

Jacek Młynarz


 


uchwaly zarzadu

 

Dostępność

deklaracja dostępności