Współpracy z Młodzieżą


Przewodnicząca: 

Wiceprzewodnicząca: 


Członkowie: Katarzyna Lasota, Emilia Pacia, Tomasz Paliś, Szymon Toboła

Przedmiot działania:

 1. Inicjowanie działań służących aktywizacji młodzieży na rzecz społeczeństwa, w którym funkcjonuje i miejsca, w którym żyje.
 2. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych i współpraca przy ich realizacji.
 3. Organizowanie wydarzeń oraz innych działań współpracy z młodzieżą lub/i skierowanych do młodzieży.
 4. Podejmowanie działań służących edukowaniu młodzieży w zakresie wiedzy nt. funkcjonowania samorządu, funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim, partycypacji obywatelskiej oraz dialogu społecznego.
 5. Podejmowanie działań służących budowie wśród młodzieży świadomości historycznej nt. Podgórza, wydarzeń, które miały tu miejsce oraz osób, które wywarły wpływ na rozwój miasta, a później dzielnicy.
 6. Zachęcanie instytucji działających na terenie dzielnicy, w tym przede wszystkim instytucji kultury, do wychodzenia z ofertą działań do młodzieży i współpracy w tym zakresie ze szkołami.
 7. Wspieranie zaangażowania młodzieży w Budżet Obywatelski Miasta Krakowa.
 8. Współuczestniczenie w wydawaniu materiałów promujących dzielnicę skierowanych do dzieci i młodzieży.
 9. Współpraca z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami młodzieżowymi kierującymi swoje działania do młodych ludzi oraz i inicjatywami powoływanymi przez młodzież.
 10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
 11. Współpraca z innymi komisjami Rady.

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności