Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


Przewodniczący: Grzegorz Kompa


Wiceprzewodniczący: Krzysztof Putyra


Członkowie: Igor Jurkowski, Tomasz Kołomyjski, Szymon Toboła

Przedmiot działania:

 1. Współpraca z Dzielnicowym Zespołem Koordynacyjnym działającym w ramach programu „Bezpieczny Kraków”, w tym występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w ramach procedury „Bezpieczny Kraków”.
 2. Współpraca z Policją, Strażą Miejską Miasta Krakowa, Państwową Strażą Pożarną i jednostkami OSP w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 3. Wskazywanie miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością oraz naruszaniem porządku publicznego.
 4. Wnioskowanie oraz opiniowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie dzielnicy.
 5. Podejmowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
 6. Odbiór inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa, zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy z udziałem przedstawicieli właściwej jednostki miejskiej oraz wykonawcy.
 7. Współpraca z placówkami oświatowymi w ramach edukacji odnośnie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 8. Opiniowanie wniosków mieszkańców dotyczących poprawy bezpieczeństwa.
 9. Wnioskowanie i opiniowanie wniosków dot. koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.
 10. Wnioskowanie i opiniowanie funkcjonowania komunikacji zbiorowej.
 11. Opiniowanie projektu Budżetu Dzielnicy oraz proponowanych zmian budżetowych.
 12. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
 13. Współpraca z mieszkańcami i z organizacjami pozarządowymi.
 14. Współpraca z innymi komisjami Rady.

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności