Komisja Planowania Przestrzennego


Przewodniczący: Filip Piwowarczyk


Wiceprzewodniczący: Rafał Zawiślak


Członkowie: Maciej Fijak, Igor Jurkowski, Katarzyna Lasota, Jacek Młynarz, Krzysztof Putyra 

Przedmiot działania:

  1. Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy.
  2. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i wniosków o WZ i ULICP dla inwestycji budowlanych zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.
  3. Opiniowanie wniosków dotyczących sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych, w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego.
  4. Opiniowanie projektu Budżetu Dzielnicy oraz proponowanych zmian budżetowych.
  5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  6. Współpraca z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.
  7. Współpraca z innymi komisjami Rady

Kalendarium

18.06.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

20.06.2024, godz. 20.00
Komisja Sportu

1.07.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

1.07.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

1.07.2024, godz. 20.00
Komisja Praworządnosci i Bezpieczeństwa

2.07.2024, godz. 18.00
SESJA RADY DZIELNICY

19.07.2024, godz. 18.30
Komisja Kultury

23.08.2024, godz. 18.00
Komisja Edukacji

23.08.2024, godz. 19.00
Komisja Społeczna i Zdrowia

Dostępność

deklaracja dostępności