Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Rada Dzielnicy XIII Podgórze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Rady Dzielnicy XIII Podgórze zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.dzielnica13.krakow.pl/
Data publikacji strony internetowej: 22 listopada 2011 r.
Data ostatniej aktualizacji: 18 lutego 2024 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.
- Tytuły artykułów mają identyczne linki jak przycisk Czytaj dalej.
- Niektóre linki zewnętrzne mogą prowadzić do materiałów zamieszczonych na stronach niezgodnych z ustawą o dostępności cyfrowej.
Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności, która w ostatnim roku uległa znaczącym usprawnieniom w tym obszarze.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 19 lutego 2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Radą Dzielnicy XIII Podgórze Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 12 656 62 25 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rady Dzielnicy XIII Podgórze ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ulicy Rynek Podgórski 1. Wejście do Rady Dzielnicy znajduje się w podwórzu, lub przez korytarz wewnątrz budynku - obie drogi są przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Dostępność

deklaracja dostępności