Zespół Szkół Gastronomicznych - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Prof. Odona Bujwida bierze udział w projekcie Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. 

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską. W początkowym okresie udało się wykształcić główne kierunki współdziałania związane m.in. ze – szkoleniami, wymianą informacji, organizacją służb policyjnych, a także poprawą poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, czy też wypracowania modelowych rozwiązań w bieżących kontaktach z administracją samorządową.
W swym pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) był realizowany eksperymentalnie, jako projekt centralny – koordynowany przez Komendę Główną Policji. Z czasem Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym, koordynowanym przez KWP przy wsparciu i doradztwie kolegów z Policji i samorządu holenderskiego. Na chwilę obecną jest realizowany w na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa. Celem projektu jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły i w jej okolicach.
W roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 przystąpił do realizacji zadań projektu ZPB, podejmując działania zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa na terenie naszej szkoły, a także w jej najbliższym otoczeniu.

Celem szkoły jest zdobycie Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Priorytety działań szkoły to:
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły i jej okolicy,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły,
- podniesienie świadomości prawnej i poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią,
- działania profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnej cywilizacji,
- rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów, promowanie dobrych wzorców zachowań,
- wskazywanie na możliwości twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
- kształtowanie realnej samooceny ucznia i nawyku samokontroli.

Projekt „Bezpieczna Szkoła”, realizowany w ramach ZPB, zakłada na wstępie precyzyjne określenie problemu istniejącego w szkole i mającego związek z bezpieczeństwem, czemu służą przeprowadzane badania ankietowe. Następnie po zanalizowaniu ankiet, opracowuje się Zintegrowany Plan Przedsięwzięć, czyli ustalenie konkretnych działań, wraz z terminami i określeniem wykonawcy, zmierzających do zniwelowania problemu. Na koniec pozostaje już tylko realizacja Zintegrowanego Planu.

Więcej informacji znajdą Pańswto na stronie szkoły.