2 grudnia wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa

W niedzielę, 2 grudnia, odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 krakowskich dzielnicach zostanie wybranych 372 radnych. W Podgórzu wybierzemy 21 członków do Rady Dzielnicy. Lokale wyborcze, podobnie jak w czasie wyborów październikowych, będą otwarte w godz. 7.00–21.00. Głos może oddać każdy mieszkaniec Krakowa, który w dniu wyborów kończy 18 lat i na stałe mieszka na obszarze działania danej rady dzielnicy.

Na karcie do głosowania należy postawić znak „X” przy imieniu i nazwisku tylko jednego kandydata. Listę kandydatów na członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze oraz adresy obwodowych komisji wyborczych można zobaczyć tutaj.

Rola rad dzielnic
Dzielnice wypełniają wiele istotnych z punktu widzenia mieszkańców zadań: wybór, planowanie i ocena wykonania zadań bezpośrednio dotyczących obszaru dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców, działania na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych – w tym udzielanie informacji, wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców dzielnicy; opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców dzielnicy; uczestniczenie w komisjach: konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek, odbiorów robót, powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym; współdziałanie z organami miasta, przedszkolami, szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami zajmującymi się rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania; współpraca z policją i strażą miejską w zakresie utrzymania porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej oraz z innymi dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć, a także przyjmowanie mieszkańców w sprawach indywidualnych, należących do zakresu działania dzielnicy.

Ważnym i uzupełniającym elementem działalności dzielnic jest Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic. Genezą były spotkania przewodniczących rad i zarządów dzielnic w 1993 r., które z czasem przybrały bardziej oficjalny charakter. W 1999 r. Zarząd Miasta Krakowa powołał zespół konsultacyjny, zwany Konwentem Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic – w celu koordynacji działalności organów dzielnic miasta Krakowa.

Konwent zapewniał płaszczyznę komunikacji z Radą Miasta i Prezydentem. Został powołany w celu koordynacji działalności organów dzielnic miasta Krakowa, szybko jednak wypracował szersze ramy działania i stał się zarówno ciałem doradczym w sprawach istotnych dla mieszkańców miasta, miejscem wymiany doświadczeń, jak i forum informacyjnym jednostek organizacyjnych miasta i dzielnic. Szczególnie ważnym elementem spotkań Konwentu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z zapraszanymi przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz innych służb. Jest to okazja do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń. Posiedzenia Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic mają charakter tematyczny i są zwoływane w zależności od potrzeb i zgłaszanych wniosków. Konwent ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy. Idea utworzenia dzielnic narodziła się w środowisku Komitetów Obywatelskich. Projekt podziału Krakowa na 18 dzielnic przygotował zespół kierowany przez dr. Kazimierza Trafasa. Rada Miasta Krakowa powołała 18 dzielnic jako jednostek pomocniczych na mocy uchwały nr XXI/143/91 z 27 marca 1991 r. w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich.