Zostań członkiem Rady Dzielnicy!

Jesteś społecznikiem, dostrzegasz problemy i potrzeby lokalnej społeczności? Przeszkadza Ci dziurawy chodnik, brak placu zabaw, za mało zieleni albo miejsc parkingowych? Widzisz potrzebę zorganizowania jakiegoś wydarzenia sportowego lub kulturalnego? A może interesuje Cię planowanie przestrzenne i opiniowanie projektów budowlanych? Jeśli tak powinieneś zostać członkiem Rady Dzielnicy. Przyjmowanie zgłoszeń jest bardzo krótkie i rusza już 17 października.

Wybory do Rad Dzielnic odbędą się dopiero 2 grudnia, jednak przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Rad  Dzielnic rozpoczyna się już jutro. Zgłoszenia można składać: od 17 do 19 października oraz od 22 do 23 października 2018 roku w godzinach od 15.00 do 18.00 w siedzibach Dzielnicowych Komisji Wyborczych.

Kto może kandydować na członka Rady Dzielnicy 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania* do właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy.
WAŻNE!!! Można kandydować i głosować wyłącznie w tej samej Dzielnicy.

Zgłaszanie kandydatów
Kandydatów na członków Rady Dzielnicy odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się do właściwej dzielnicowej komisji wyborczej (wykaz siedzib DKW). 

Zgłaszając kandydata na członka Rady, należy podać jego nazwisko, imię, wiek, zawód, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania, wskazując jednocześnie okręg wyborczy, do którego następuje zgłoszenie kandydata.

Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do danej Rady. Wymienione oświadczenia kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.

W zgłoszeniu, o którym mowa można wnieść o oznaczenie kandydata na członka Rady w rejestrze kandydatów:

  • nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji społecznej popierającej kandydata (nie więcej jednak niż jedną nazwą lub jednym skrótem nazwy składającą się z nie więcej niż 50 znaków drukarskich),
  • nazwą lub skrótem nazwy koalicji partii politycznej z organizacją społeczną popierającą kandydata (składającą się z nie więcej niż 50 znaków drukarskich),
  • sformułowaniem "bezpartyjny" lub "niezależny".

Fakt poparcia kandydatury oraz zawarcia koalicji powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwe statutowo organy partii lub organizacji społecznej. Potwierdzenie składa się łącznie ze zgłoszeniem. Oznaczenie kandydatury umieszczane jest na karcie do głosowania oraz na obwieszczeniu o kandydatach na członków Rady.

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

Wzory zgłoszeń i oświadczeń dla kandydatów na członków Rad Dzielnic

  1. Druk zgłoszenia kandydata na członka Rady Dzielnicy (POBIERZ PLIK PDF)
  2. Druk oświadczenia składanego przez kandydata na członka Rady oraz oświadczenia partii (organizacji) popierającej kandydata (POBIERZ PLIK PDF)
Więcej informacji można znaleźć na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.