"Zakole Wisły" – wyłożenie projektu planu

Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Zakole Wisły” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona 23 stycznia, natomiast uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2018 r.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony jest do wglądu w dniach od 2 do 30 stycznia 2018 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
– poniedziałki: 13:30 – 15:30
– wtorki, środy, czwartki i piątki: 9:00 – 11:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Zakole Wisły” zostanie przeprowadzona w dniu 23 stycznia 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla, początek o godz. 16:30. Zgodnie z prawem, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2018 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.  

Więcej informacji na temat wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Zakole Wisły” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją można znaleźć TUTAJ.